Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giấy bồi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giấy dày và cứng, thường dùng làm bìa, làm hộp.
Related search result for "giấy bồi"
Comments and discussion on the word "giấy bồi"