Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giao lưu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Sự trao đổi giữa hai luồng hàng hóa, văn hóa, tư tưởng: Giao lưu tình cảm.
Related search result for "giao lưu"
Comments and discussion on the word "giao lưu"