Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
grognonner
Jump to user comments
nội động từ
  • kêu như lợn con
  • cằn nhằn vô cớ, làu nhàu luôn
Related search result for "grognonner"
Comments and discussion on the word "grognonner"