Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hào nhoáng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt Đẹp đẽ bề ngoài: Nước sơn hào nhoáng, nhưng gỗ không tốt.
Related search result for "hào nhoáng"
Comments and discussion on the word "hào nhoáng"