Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nhoèn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Nói mắt nhiêu dử: Mắt nhoèn vì đau đã lâu.
Related search result for "nhoèn"
Comments and discussion on the word "nhoèn"