Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hâter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đẩy nhanh, làm cho đến sớm
  • Hâter la vieillesse
   làm cho cái già đến sớm hơn
 • thúc mạnh, giục gấp
  • Hâter la marche de quelqu'un
   thúc ai đi nhanh
  • Hâter le pas
   rảo bước
Related search result for "hâter"
Comments and discussion on the word "hâter"