Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hùng cường
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Mạnh, có uy lực: đất nước hùng cường một quốc gia hùng cường.
Related search result for "hùng cường"
Comments and discussion on the word "hùng cường"