Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hương án
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bàn để trước bàn thờ, trên thường bày bát hương và lọ cắm hương.
Related search result for "hương án"
Comments and discussion on the word "hương án"