Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hùng hồn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói văn chương hay lời nói mạnh mẽ, có sức hấp dẫn.
Related search result for "hùng hồn"
Comments and discussion on the word "hùng hồn"