Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
holiday
/'hɔlədi/
Jump to user comments
danh từ
 • ngày lễ, ngày nghỉ
  • to be on holiday
   nghỉ
  • to make holiday
   nghỉ, mở hội nghị tưng bừng
 • (số nhiều) kỳ nghỉ (hè, đông...)
  • the summer holidays
   kỳ nghỉ hè
 • (định ngữ) (thuộc) ngày lễ, (thuộc) ngày nghỉ
  • holiday clothes
   quần áo đẹp diện ngày lễ
  • holiday task
   bài làm ra cho học sinh làm trong thời gian nghỉ
nội động từ
 • nghỉ, nghỉ hè
Related search result for "holiday"
Comments and discussion on the word "holiday"