Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hommage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tỏ lòng kính trọng; sự tỏ lòng cảm phục; sự tỏ lòng biết ơn
  • Rendre hommage à quelqu'un
   tỏ lòng kính trọng ai
  • Rendre hommage aux vertus de quelqu'un
   tỏ lòng cảm phục đức độ của ai
 • sự kính tặng
  • Faire hommage d'un livre
   kính tặng một cuốn sách
 • (số nhiều) lòng tôn kính
  • Présenter ses hommages à quelqu'un
   tỏ bày lòng tôn kính đối với ai
 • (sử học) lễ thần phục
Related search result for "hommage"
Comments and discussion on the word "hommage"