Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
imaginative
/i'mædʤinətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • tưởng tượng, không có thực
 • hay tưởng tượng, giàu tưởng tượng
  • an imaginative writer
   một nhà văn giàu tưởng tượng
 • có tài hư cấu
 • sáng tạo
  • imaginative leadership
   sự lânh đạo sáng tạo
Related search result for "imaginative"
Comments and discussion on the word "imaginative"