Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
immolation
/,imou'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự giết súc vật để cúng tế
  • (nghĩa bóng) sự hy sinh (cái gì cho cái gì)
Related search result for "immolation"
Comments and discussion on the word "immolation"