Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
imperfection
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • sự không hoàn hảo; sự không hoàn toàn
  • khuyết tật; khuyết điểm
Related words
Related search result for "imperfection"
Comments and discussion on the word "imperfection"