Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
inefficaciousness
/,inefi'keiʃəsnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không thể đem lại kết quả mong nuốn; tính không có hiệu quả, tính không công hiệu
Related words
Related search result for "inefficaciousness"
Comments and discussion on the word "inefficaciousness"