Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
institution
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (số nhiều) thể chế
  • Respecter les institutions
   tôn trọng thể chế
  • Institutions politiques
   thể chế chính trị
 • cơ quan, thiết chế
  • Institution d'Etat
   thiết chế nhà nước; cơ quan Nhà nước
 • trường học
  • Institution de jeunes filles
   trường học nữ sinh
 • (tôn giáo) sự đặt định
  • L'institution d'un évêque
   sự đặt định một giám mục
 • (từ hiếm; nghĩa ít dùng) sự lập, sự đặt ra, sự thiết lập
  • L'institution d'une fête annuelle
   sự đặt ra một lễ hàng năm
  • Institution d'héritier
   (luật học, pháp lý) sự lập thừa kế
 • (từ cũ; nghĩa cũ) sự giáo dục
Related search result for "institution"
Comments and discussion on the word "institution"