Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
integer
/'intidʤə/
Jump to user comments
danh từ
  • (toán học) số nguyên
  • cái nguyên, vật trọn vẹn, tổng thể, toàn bộ
Related search result for "integer"
Comments and discussion on the word "integer"