Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
intercalaire
Jump to user comments
tính từ
 • lồng (vào giữa), gài, xen (vào giữa) chêm
  • Feuille intercalaire
   tờ gài
  • Proposition intercalaire
   (ngôn ngữ học) mệnh đề chêm
 • nhuận
  • Mois intercalaire
   tháng nhuận
 • (thực vật học) (ở) gióng
  • Croissance intercalaire
   sinh trưởng gióng
danh từ giống đực
 • phiếu xen (khác màu hoặc khác cỡ phiếu (thường), để ngăn từng nhóm phiếu trong ô phiếu)
Related search result for "intercalaire"
Comments and discussion on the word "intercalaire"