Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jeunesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên
  • Rêve de jeunesse
   ước mơ của tuổi trẻ
 • thanh niên
  • Jeunesses communistes
   (tổ chức) thanh niên cộng sản
 • sự trẻ, sự trẻ trung, sự trai trẻ; nét trẻ trung
 • (thân mật) cô gái trẻ, người đàn bà trẻ
  • n'être pas de la première jeunesse
   không còn trẻ trung gì đâu
  • première jeunesse
   tuổi thanh xuân
  • seconde jeunesse
   tuổi hồi xuân
Related words
Related search result for "jeunesse"
Comments and discussion on the word "jeunesse"