Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
juggle
/'dʤʌgl/
Jump to user comments
danh từ
 • trò tung hứng, trò múa rối
 • sự lừa bịp, sự lừa gạt
nội động từ
 • tung hứng, múa rối
 • (juggle with) lừa bịp, lừa dối; xuyên tạc
  • to juggle with someone
   lừa bịp ai
  • to juggle with facts
   xuyên tạc sự việc
ngoại động từ
 • lừa bịp; dùng mánh khoé để lừa
  • to juggle someone out of something
   lừa bịp ai lấy cái gì
  • to juggle something away
   dùng mánh khoé để lấy cái gì
Related words
Comments and discussion on the word "juggle"