Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khá giả
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có đủ để ăn tiêu : Trước nghèo bây giờ đã khá giả .
Related search result for "khá giả"
Comments and discussion on the word "khá giả"