Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khò khè
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng thở vướng đờm: Khò khè lên cơn suyễn.
Related search result for "khò khè"
Comments and discussion on the word "khò khè"