Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khướu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Loài chim nhảy, mình đen, hay hót. Hót như khướu. Hay nịnh.
Related search result for "khướu"
Comments and discussion on the word "khướu"