Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khiêm nhượng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Biết nhún nhường.
Related search result for "khiêm nhượng"
Comments and discussion on the word "khiêm nhượng"