Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khoát đạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Rộng rãi, thông suốt: Tính nết khoát đạt.
Related search result for "khoát đạt"
Comments and discussion on the word "khoát đạt"