Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
khoa học ứng dụng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khoa học gồm những công trình nghiên cứu nhằm dùng vào kỹ thuật những thành tựu của khoa học.
Related search result for "khoa học ứng dụng"
Comments and discussion on the word "khoa học ứng dụng"