Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
khoa học trừu tượng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khoa học nghiên cứu hoàn toàn bằng tư duy những chất lượng và những mối quan hệ tách khỏi mọi sự vật và hiện tượng: Toán học, lô-gích học... là những khoa học trừu tượng.
Related search result for "khoa học trừu tượng"
Comments and discussion on the word "khoa học trừu tượng"