Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
khoa học xã hội
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khoa học về đấu tranh giai cấp, nghiên cứu qui luật phát triển và sự vận động của xã hội, gồm có chính trị học, triết học, sử học, văn học, kinh tế học...
Related search result for "khoa học xã hội"
Comments and discussion on the word "khoa học xã hội"