Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khuôn trăng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khuôn mặt đầy đặn, tròn trĩnh, xinh xắn như mặt trăng
Related search result for "khuôn trăng"
Comments and discussion on the word "khuôn trăng"