Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
lòng tham
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sự ham muốn quá độ những lợi ích cho bản thân mình.
Related search result for "lòng tham"
Comments and discussion on the word "lòng tham"