Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
lùng bùng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1. t. Nh. Lúng búng. 2. Có cảm giác tai nghe không rõ vì bị ù tai.
Related search result for "lùng bùng"
Comments and discussion on the word "lùng bùng"