Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
lưng túi gió trăng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tức là lưng túi thơ. Những nhà thơ thời xưa hay ngâm phong vịnh nguyệt, nên người ta gọi thơ là phong nguyệt (gió trăng)
Related search result for "lưng túi gió trăng"
Comments and discussion on the word "lưng túi gió trăng"