Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
lại khoa cấp sự
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • một chức giám quan, nghĩa là một chức quan có nhiệm vụ can ngăn vua, khi vua làm điều trái
Related search result for "lại khoa cấp sự"
Comments and discussion on the word "lại khoa cấp sự"