Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
literature
/'litəritʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • văn chương, văn học
  • Vietnamese literature
   nền văn học Việt Nam
 • tác phẩm văn học; tác phẩm viết văn hoa bóng bảy
 • giới nhà văn
 • nghề văn
 • tài liệu (về một vấn đề hoặc một bộ môn khoa học)
  • mathematical literature
   các tài liệu về toán học
 • tài liệu in (truyền đơn, quảng cáo...)
Related search result for "literature"
Comments and discussion on the word "literature"