Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
loáng choáng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chóng mặt, lảo đảo: Uống rượu xong thấy người loáng choáng.
Related search result for "loáng choáng"
Comments and discussion on the word "loáng choáng"