Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
lovableness
/,lʌvə'biliti/ Cách viết khác : (lovableness) /'lʌvəblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính đáng yêu, tính dễ thương
Related search result for "lovableness"
Comments and discussion on the word "lovableness"