Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
luyến ái
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. (dùng phụ cho d.). Yêu đương. Quan điểm luyến ái mới. Việc luyến ái.
Related search result for "luyến ái"
Comments and discussion on the word "luyến ái"