Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
métèque
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • (nghĩa xấu) kiều dân
  • (sử học) kiều dân thành A-ten
Related search result for "métèque"
Comments and discussion on the word "métèque"