Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
móng giò
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. Chân giò lợn. 2. Cái đá (thtục): Cho một móng giò.
Related search result for "móng giò"
Comments and discussion on the word "móng giò"