Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
mùi vị
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Vị cảm nhận được nói chung: món này chẳng có mùi vị gì cả đặc sản mang mùi vị đồng quê.
Related search result for "mùi vị"
Comments and discussion on the word "mùi vị"