Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mùi hương vương giả
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mùi hương cao quý, tức mùi hương của hoa Lan
  • Khổng Tử gia ngữ: Khổng Tử từ nước Vệ về nước Lỗ thấy nơi núi hẻo lánh, có nhiều hoa lan đã than rằng: "Lan vi vương giã hương, kim nài dữ chúng thảo ngữ" (Hoa Lan có mùi hương vương giả, nay lại phải ở chung với các loại cỏ.)
Related search result for "Mùi hương vương giả"
Comments and discussion on the word "Mùi hương vương giả"