Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
nói trống
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói vu vơ không rõ một đối tượng hay mục tiêu nào.
Related search result for "nói trống"
Comments and discussion on the word "nói trống"