Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
năm ánh sáng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khoảng cách trong không gian mà ánh sáng vượt được trong một năm, với vận tốc 300.000 km/giây (khoảng 9 46l 000 000 000 km) và là đơn vị độ dài trong thiên văn học.
Related search result for "năm ánh sáng"
Comments and discussion on the word "năm ánh sáng"