Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Sinh Huy
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1862-1929)
  • Chí sĩ cận đại, tên cũ là Sắc, thân sinh Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Tất Thành - tức Chủ Tịch Hồ Chí Minh), sinh năm 1862 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất năm 1929 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Năm 1894 đỗ cử nhân, năm 1901 đỗ Phó bảng, năm 1902 làm Hành tẩu ở bộ Lễ (Huế), sau thăng Tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Trong thời gian làm Tri huyện Bình Khê, nhiều lần ông chống đối viên công sứ Pháp ở Bình Định nên bị chúng cách chức và buộc phải định cư vĩnh viễn ở Nam Kỳ. Năm 1927, ông ngụ tại Sài Gòn, sinh sống bằng nghề Đông y và thường liên lạc với các chí sĩ yêu nước khác đang bị thực dân "an trí" tại các địa phương lân cận như Dương Bá Trạc ở Long Xuyên, Võ Hoành ở Sa Đéc, Nguyễn Quyền ở Bến Tre, Trương Mô ở Rạch Giá. Năm 1929, ông qua đời tại Cao Lãnh. Phần mộ ông sau năm 1975 được nhân dân tỉnh Đồng Tháp tu bổ, được gọi là Lăng cụ Phó bảng
Related search result for "Nguyễn Sinh Huy"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Sinh Huy"