Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
năng động tính
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sự hoạt động tích cực và có ý thức.
Related search result for "năng động tính"
Comments and discussion on the word "năng động tính"