Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
toàn năng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có khả năng làm được nhiều việc: Pháo thủ toàn năng.
Related search result for "toàn năng"
Comments and discussion on the word "toàn năng"