Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
news-man
/nju:zmæn/
Jump to user comments
danh từ
  • thông tín viên; phóng viên ký giả, nhà báo
  • người bán báo
Related search result for "news-man"
Comments and discussion on the word "news-man"