Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngồi lê
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ngồi hết chỗ nọ đến chỗ kia để nói chuyện gẫu.
Related search result for "ngồi lê"
Comments and discussion on the word "ngồi lê"