Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngoại lỵ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • làm quan ở địa phương, không phải ở kinh đô
Related search result for "ngoại lỵ"
Comments and discussion on the word "ngoại lỵ"