Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngoại lai
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ nước ngoài đến, từ xa lạ đến: Nguyên nhân ngoại lai.
Related search result for "ngoại lai"
Comments and discussion on the word "ngoại lai"